Aktualności

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu i Inżynierii LotniczejZgodnie z zarządzeniem JM Rektora PŚ nr 295/2020 z dnia 11 grudnia br w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej łączy się dotychczasowe Katedry Logistyki i Technologii Transportu (RT3) oraz Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu (RT5) w Katedrę Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchui Logistykio symbolu organizacyjnym RT4.
 
W związku z powyższym wyświetlona strona www Katedry Logistyki i Technologii Transportu - jest stroną archiwalną.
 
 

STRONA ARCHIWALNA

 

Efekty działań w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Miło nam poinformować, że w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" realizowanego ze Studenckim Kołem Naukowym "Logisticad" działającym przy naszej Katedrze został opublikowany artykuł w czasopiśmie Resources ze Szwajcarii (MDPI) w wydaniu specjalnym (Municipal and Industrial Waste Management). Zespół w składzie: Sandra Kuśnierz, Patrycja Sosna, Jakub Mauer and Dawid Maj z SKNL "Logisticad" oraz prof. P. Nowakowski przeprowadził badania związane ze zbiórką zużytych środków ochrony osobistej (maski, rękawice). Efektem tego jest opublikowany artykuł "Disposal of Personal Protective Equipment during the COVID-19 Pandemic Is a Challenge for Waste Collection Companies and Society: A Case Study in Poland". Serdecznie gratulujemy!

 

Współpraca z Kazachstanem

Nasz Wydział rozpoczął współpracę z uczelniami kazachskimi już w 2011 roku. Obecnie z inicjatywy Wydziału podpisano umowy o współpracy z Kazachską Akademią Transportu i Łączności im. M. Tynyshpayeva (KazATK), Centralno-Azjatyckim Uniwersytetem, Kazachskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Technicznym im. K.I. Satpayeva (KazNRTU), Kazachskim Instytutem Samochodowo-Drogowym im. L.B. Goncharova. Wszystkie te uczelnie znajdują się w mieście Ałmaty. Należy zauważyć, że Kazachstan podejmuje duże wysiłki na rzecz stworzenia nowoczesnej gospodarki, a główną rolę w tej kwestii odgrywa dobrze wykwalifikowana kadra. Rząd Kazachstanu zapewnia fundusze na staże doktorantów w UE. Każdy doktorant musi mieć dodatkowego promotora w jednym z wiodących krajów świata. Na przykład prof. A. Sładkowski jest takim promotorem 9 doktorantów.  W 2014 roku doktorant KazNRTU Erlan Myrzakhmetov obronił pracę doktorską pt. „Energooszczędne urządzenia i technologia transportu lepkich olejów i produktów ropopochodnych”, w 2019 doktorantka KazNRTU Asem Utegenova obroniła pracę pt. „Uzasadnienie racjonalnego systemu transportu kopalni odkrywkowej w oparciu o kryterium energetyczne”. W ostatnim czasie w KazATK odbyły się obrony prac doktorskich Zhomarta Abdirassilova „Zapewnienie konkurencyjności pociągów kontenerowych na korytarzach tranzytowych Republiki Kazachstan” oraz Madiny Izteleuovej „Opracowanie propozycji usprawnienia systemu transportowo-logistycznego Kazachstanu”. Promotorem tych prac był prof. A. Sładkowski.
 
Współpraca z Kazachstanem nie ogranicza się do samego Ałmaty. Bliskie kontakty naukowe łączą naszą uczelnię z kazachskimi uczelniami z Nursultana, Karagandy i innych miast. Naukowcy z Eurazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im L.N. Gumilowa brali udział w konferencji „Transport Problems”, którą corocznie organizuje nasz Wydział. Zespół autorów powyższej uczelni pod kierunkiem prof. Zh.S. Raimbekova wydał monografię „Systemy transportu i dostawy ładunków na trasach Wschód - Zachód”, która została opublikowana przez wydawnictwo Springer pod redakcją prof. A. Sładkowskiego. Przez około 10 lat w czołowych czasopismach ukazało się wiele wspólnych artykułów, powstały rozdziały monografii, wygłoszono wspólne prezentacje na kilku międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
Kolejnym przykładem współpracy był udział prof. A. Sładkowskiego w międzynarodowej naukowej i praktycznej konferencji internetowej „Współczesne trendy i perspektywy rozwoju gospodarek narodowych w kontekście wyzwań światowej pandemii”. Konferencja ta została zorganizowana przez kazachskich naukowców i odbyła się 22 września 2020 roku. W obradach konferencji wzięło udział 79 badaczy, nauczycieli i przedstawicieli przemysłu z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Polski. Podczas tej konferencji prof. A. Sładkowski wygłosił prezentację na temat „Informowanie o badaniach w dziedzinie transportu i logistyki”.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grant rektorski dla studentów SKNL LogistiCAD

Miło nam poinformować, że studenci Studenckiego Koła Naukowego "Logisticad" otrzymali 20 maja 2020 r. grant rektorski na realizację projektu pt.
"Opracowanie nowych sposobów zbiórki, składowania i zagospodarowania odpadów środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) w czasie trwania pandemii związanej z wirusem Covid-19". W skład zespołu projektowego wchodzą Sandra Kuśnierz, Patrycja Sosna z I stopnia studiów oraz Jakub Mauer i Dawid Maj z II stopnia studiów. Opiekunem naukowym przy realizacji projektu jest prof. Piotr Nowakowski.
 

Wybór specjalności przez studentów 

Nadchodzi czas wyboru specjalności przez studentów. Jest to istotne dla dalszego kształcenia i znalezienia interesującej pracy.
 
Nasza Katedra prowadzi następujące specjalności na studiach inżynierskich (I stopnia):
 
  • Logistyka transportu
  • Transport przemysłowy
 
oraz specjalności na studiach magisterskich (II stopnia): 
 
  • Logistyka transportu 
  • Technologie transportowe 
  • Transport przemysłowy 
Zachęcamy do wyboru jednej z nich. Na oświadczeniu wskazującym wybór specjalności można wpisać jedną z nich jako pierwszy wybór, a inną jako drugi wybór.
Prosimy pamiętać, że w trakcie obowiązywania stanu pandemii, ale także po jej zakończeniu kluczowe zadania należą do firm logistycznych. 
Czuwają one nad transportem i dostawami niezbędnych produktów i dlatego nawet w czasach trudnych dla społeczeństwa i gospodarki, firmy zajmujące się logistyką są niezbędne. Dlatego jest szansa na znalezienie pracy w takich firmach po ukończeniu naszych specjalności.
 
LINK do prezentacji Katedry w pdf (10 stron).
 
Zachęcamy studentów do wyboru specjalności prowadzonych w naszej Katedrze.
 

Działalność międzynarodowa przed i podczas stanu epidemii związanej z COVID-19

  
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczy w działalności międzynarodowej w tym, w wielu programach europejskich i regionalnych. Na przykład doktorantka Gina Prodan z Politechniki w Timisoarze (Rumunia) odbyła miesięczny staż na naszym wydziale w ramach projektu FINALIST (program CEEPUS). Długi, pięciomiesięczny staż w ramach programu ERASMUS+ rozpoczął Michał Petr Hranicki, doktorant z Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). W ramach projektu AutoAuto (program CEEPUS) prof. Aleksander Sładkowski odwiedził Politechnikę w Klużu-Napoce (Rumunia) z wykładami tematycznymi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Spotkanie z prof. Bogdanem Varga, koordynatorem projektu AutoAuto ze strony Politechniki w Klużu-Napoce, w laboratorium transportu drogowego
 
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca wydziału z wieloma uniwersytetami ukraińskimi i gruzińskimi w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach programu ERASMUS + KA2. W lutym 2020 r. prof. Elżbieta Macioszek odwiedziła Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Żytomierzu oraz w marcu Narodowy Uniwersytet Gospodarki Komunalnej im. A. Beketowa w Charkowie. Podczas każdej dwutygodniowej wizyty na ukraińskich uniwersytetach odbywały się zajęcia ze studentami, konsultacje i dyskusje z nauczycielami tych uniwersytetów.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wykłady prof. E. Macioszek dla studentów i nauczycieli Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w Żytomierzu
 
Podobną wizytę do Gruzji odbył również prof. A. Sładkowski. Oprócz wykładów i seminariów ze studentami i nauczycielami Państwowej Akademii Morskiej w Batumi omówiono kwestie dalszej współpracy między naszymi uczelniami. Wspólnie została przygotowana i podpisana przez stronę gruzińską umowa o współpracy akademickiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ze studentami i nauczycielami akademickimi Państwowej Akademii Morskiej w Batumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z rektorem Państwowej Akademii Morskiej w Batumi prof. Irakli Sharabidze
 
Niestety obecnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli z różnych krajów jest bardzo trudna. Konieczne zostało ograniczenie a później nawet całkowite zawieszenie tego rodzaju działalności. Przykładowo dwaj nauczyciele z Politechniki Lwowskiej (Mykola Zhuk i Volodymyr Kovalyshyn), którzy przybyli na Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej w ramach projektu SmaLog na półtora miesiąca stażu, zostali zmuszeni do skrócenia pobytu do dwóch tygodni. Mamy nadzieję, że po zniesieniu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną będą mogli wznowić ten staż.
 
Obecnie na naszym wydziale studiuje trzech studentów z Narodowego Uniwersytetu Transportu (Kijów) i jeden student z Państwowej Akademii Morskiej w Batumi. Zaliczyli obowiązkową 14-dniową kwarantannę i mogą teraz, wraz z innymi studentami, brać udział w zajęciach prowadzonych obecnie z wykorzystaniem metod zdalnej edukacji. Z powodu pewnych trudności językowych, a także nowości tych metod nauczania, nauczyciele wydziału zorganizują dodatkową pomoc dla tych studentów, aby proces nauczania zakończył się powodzeniem.
 

Przyznanie tytułu profesora honorowego DIIT prof. A. Sładkowskiemu

Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. V. Lazaryana (DIIT), założony w 1930 roku, jest jednym z najbardziej znanych uniwersytetów transportu na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Współpraca prof. A. Sładkowskiego związana z tym uniwersytetem ma długą historię. Pierwsze prace naukowe dotyczące toczenia się ciał sprężystych i badania mikropoślizgów, które zostały przeprowadzone pod patronatem akademika V.I. Mossakowskiego, recenzował profesor DIIT V.S. Gubenko na początku lat 80. Następnie, nowe profile powierzchni toczne wagonów i lokomotyw, opracowane przy udziale A. Sładkowskiego, zostały przeanalizowane w DIIT przez naukowców pod kierunkiem prof. E.P. Błochina i O.M. Savchuka. Wspólne badania kół ze wskazanymi powierzchniami tocznymi przeprowadzono za pomocą specjalnego wagonu-laboratorium DIIT. Po obronie swojej rozprawy habilitacyjnej w 1997 r. A. Sładkowski został członkiem specjalistycznej rady DIIT w specjalności 05.22.07 „Tabor kolejowy i trakcja pociągów”. Współpraca z DIIT trwała nawet wtedy, kiedy prof. A. Sładkowski rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej. Profesor A. Sładkowski wielokrotnie przyjeżdżał do Dniepropietrowska i wygłaszał referaty na konferencjach w DIIT. Również naukowcy DIIT występowali na konferencjach, sympozjach i spotkaniach w Katowicach. Pracownicy DIIT byli wielokrotnie publikowani w czasopiśmie „Transport Problems”. Politechnika Śląska wraz z DIIT wspólnie realizowała projekt “Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic Flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems” (CITISET), który był realizowany w latach 2012-2016 w ramach programu TEMPUS.

Opisane powyżej wyniki wspólnych badań stały się podstawą do rozważenia kandydatury prof. A. Sladkowskiego jako Profesora honorowego DIIT, co jest najwyższym odznaczeniem uniwersytetu, dla zagranicznego naukowca. W październiku 2019 r. Rada naukowa (senat) wraz z JM Rektorem DIIT A.N. Pshinko wyraziła jednomyślną opinię podczas głosowania na temat zasadności nadania tego tytułu. 

Zgodnie ze Statutem DIIT w sprawie nadawania tytułów honorowych tytuł „profesora honorowego uniwersytetu” jest przyznawany kadrze naukowo-pedagogicznej oraz naukowej innych uniwersytetów, które wniosły znaczący wkład w rozwój edukacji i nauki zgodnie z profilem uniwersytetu. W styczniu 2020 r. Pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręczył prof. A. Sładkowskiemu dyplom i pamiątkową gwiazdę.

 

 

 

 

 

 

  Dyplom nadania tytułu Profesora honorowego DIIT

 

 

Pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręcza prof. A. Sładkowskiemu dyplom Honorowego profesora DIIT oraz pamiątkową gwiazdę

 

  

 

Konferencja TransComp2019

W dniach 2-5 grudnia 2019 r. dr inż. Maria Cieśla (na zdjęciu poniżej) była uczestnikiem XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2019, organizowanej przez Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Polską Akademię Nauk - Komitet Transportu. Podczas konferencji Pani Cieśla prezentowała wystąpienie nt. „Impact of alternative individual means of transport development on decisions of urban residents among travel planning”, które przygotowała wraz ze swoim dyplomantem, Piotrem Orzechem, członkiem SKNL LogistiCAD.

 

 

 

 

 

 

 

  

XV Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2019

Z dumą informujemy o kolejnym sukcesie SKNL LogistiCAD! Tym razem Inez Pronobis i Julia Płoszaj zdobyły piąte miejsce w XV Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2019, które zorganizowane było przez Politechnikę Wrocławską w dniach 5-6 grudnia 2019 r. Studentki wystąpiły z ciekawym referatem z obszaru logistyki miejskiej nt. „Tramwaje towarowe – czy mogą być rozwiązaniem problemów związanych z transportem w dużych miastach?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja w Rydze na Łotwie – RelStat 2019

W dniach 16 - 19 października 2019 roku w Rydze (Łotwa) obyła się 19 Międzynarodowa Konferencja Niezawodność i Statystyka w Transporcie i Komunikacji RelStat 2019 zorganizowana przez Instytut Transportu i Komunikacji. W konferencji udział wziął doktorant Katedry Wojciech Kamiński, który wygłosił referat. Dodatkowo uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia licznych zabytków starego miasta w Rydze podczas wycieczki z przewodnikiem.

  

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje w Gruzji - wystąpienia przedstawicieli naszej Katedry

 
W październiku 2019 r. odbyły się dwie konferencje w Kutaisi (Gruzja), związane tematycznie z problemami transportowymi. W konferencjach tych wzięła udział delegacja Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Konferencje odbywały się pod patronatem Kutaiskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Akaki Tsereteli. Politechnika Śląska była współorganizatorem V Gruzińsko - Polskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport Bridge Europe - Asia”. Podczas prezentacji na konferencji wystąpili z referatami naukowcy z Gruzji, Polski, Łotwy, Azerbejdżanu, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu i Izraela.
  
 
Uczestnicy konferencji w holu budynku biblioteki Kutaiskiego Państwowego Uniwersytetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podczas konferencji odbyły się spotkania przedstawicieli delegacji z różnych krajów z kierownictwem Kutaiskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Akaki Tsereteli. Omówiono kwestie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Uzgodniono sprawy dotyczące podpisania umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Kutaiskim Państwowym Uniwersytetem a Politechniką Śląską.
 Drugą konferencją naukowo-techniczną była „Problemy z dostępnością osób niepełnosprawnych do infrastruktury cywilnej oraz perspektywy rozwoju”. W swych wystąpieniach naukowcy podkreślili, że opracowanie nowych rozwiązań technicznych dla takich osób jest bardzo istotnym problemem, ponieważ nawet w Kutaisi jest około 6800 osób o różnym stopniu niepełnosprawności.
 
 
Wystąpienie prof. Aleksandra Sładkowskiego na konferencji „Problemy z dostępnością osób niepełnosprawnych do infrastruktury cywilnej oraz perspektywy rozwoju”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zagraniczni uczestnicy konferencji mieli świetną okazję do zapoznania się z historią i kulturą wielu regionów Gruzji. Organizatorzy konferencji zorganizowali dla gości zwiedzanie Bordżomi, Achacych, Sairme, Cchaltubo i wiele innych interesujących miejsc w Gruzji.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskanie stopnia dr hab przez panią Katarzynę Markowską

Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Markowska z naszej Katedry uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dn. 27 czerwca 2019 r.

Prezentacja naszych specjalności dla studentów

1. Logistyka transportu (LT)

2. Transport przemysłowy (TP)

3. Technologie transportu (TT)

 Dla studentów studiów inżynierskich nadchodzi czas wyboru specjalności. Zachęcamy do wyboru jednej z dwóch specjalności prowadzonych przez naszej Katedrze: Logistyka Transportu lub Transport Przemyłowy.
Studenci naszych  specjalności mają możliwość poznania ciekawych i praktycznych przedmiotów, a zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w pracy zawodowej.

Link do prezentacji naszych specjalności, która odbyła się w Auli 13.06.2019 o godz. 12 LINK

 

Studenci Wydziału Transportu finalistami VII Konferencji Logistycznej -TSL Days 2019

W dniach 16-17 maja 2019 studenckie koło logistyczne SKNL LogistiCAD, którego opiekunami są dr inż. Maria Cieśla oraz dr hab. inż. Piotr Nowakowski prof PŚ, uczestniczyło w VII Konferencji Naukowej TSL Days 2019 - „Współczesna logistyka a zrównoważony rozwój” zorganizowanej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji studenci mieli okazję wysłuchać prelekcji oraz referatów. Konferencja zakończyła się sukcesem członków naszego koła. Patrycja Sosna - studentka II roku oraz Jakub Mauer - student III roku wygłosili referat pt: „Elektryczne rozwiązania przyszłością rozwoju firm w dużych miastach”. Nasi studenci zajęli 2 miejsce spośród wszystkich prac konkursowych. Praca naszych studentów wkrótce zostanie opublikowana w czasopiśmie „Eurologistics”.

     
 
 

Duży sukces studentki naszej specjalności - gratulujemy!

Nasza studentka Pani Izabela Zientek została pozytywnie zakwalifikowana do programu Top Young 100 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego beneficjentami są najlepsi studenci logistyki w Polsce. Tworzony jest on przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie i ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skalę Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Projekt jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Więcej informacji: http://topyoung100.pl/
 

Aktywność studentów naszego koła naukowego "LogistiCAD"

W dniach 28.02 - 01.03.2019 studenci SKNL LogistiCAD uczestniczyli w konferencji LOGiDEAS 2019 organizowanej przez Studenckie Naukowe Koło Logistyki CORLOG. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była „Logistyka kierunkiem dla innowacji”, a uczestnicy brali udział w wycieczkach po Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz przedsiębiorstwa PROMAG.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W dniu 27.02 studenci Wydziału Transportu, dzięki zorganizowanej przez SKNL LogistiCAD wizycie studyjnej, mieli możliwość zwiedzenia sosnowieckiej siedziby firmy Amazon, będące piątym centrum logistyki e-commerce w Polsce. Może być w nim składowanych 16 milionów towarów. Hala ma powierzchnię użytkową 310 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni 43 boisk piłkarskich! W dniu 07.03 studenci SKNL LogistiCAD brali udział w konferencji branżowej Transport Manager pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem”.
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizyta Profesora Mariana Mocana na Wydziale Transportu

W dniach 4-8.03.2019r gościem Wydziału Transportu był Profesor Marian Mocan – Dziekan Wydziału Zarządzania w Produkcji i Transporcie Politechniki w Timisoarze (Rumunia), która w tym roku obchodzi 100-lecie powstania. Prof. Mocan przebywał u nas w ramach projektu FINALIST, który jest częścią programu CEEPUS. Jednym z głównych celów programu jest wymiana kadry naukowej uczelni wyższych z Europy Centralnej. Prof. Mocan jest znanym specjalistą w zakresie zarządzania, bankowości, logistyki i inżynierii mechanicznej. W ramach wizyty Prof. Mocan prowadził zajęcia ze studentami specjalności Logistyka Transportu nt. wyzwań związanych z przemysłem 4.0. Licznie przybyli studenci aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali wiele pytań. W ramach działań naukowych i organizacyjnych Prof. Mocan uczestniczył w spotkaniu z Prodziekanem Wydziału Transportu Prof. Piotrem Czechem, zwiedził wydziałowe laboratoria, spotkał się z doktorantami oraz uczestniczył w publicznej obronie rozprawy doktorskiej dr inż. Piotra Szafrańca. W ramach wizyty Prof. Mocan zwiedził również Nikiszowiec, będący jedną z najciekawszych kolonii robotniczych w Europie z przełomu XIX i XX wieku. W ramach aktywnie prowadzonej współpracy międzynarodowej również Kierownik Katedry Logistyki i Technologii Transportu Prof. Aleksander Sładkowski będzie gościem Politechniki w Timisoarze w przyszłym miesiącu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaria naukowe w naszej Katedrze

Okres od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. był jednym z najbardziej owocnych okresów dotyczących realizacji działałań naukowych Katedry Logistyki i Technologii Transportu. W okresie tym przeprowadzono wiele seminariów naukowych młodych naukowców. Seminaria te miały charakter międzykatedralny, a nawet międzynarodowy. Wynikało to z zaproszenia na seminaria przedstawicieli pozostałych katedr Wydziału Transportu, a także z udziału w seminariach naukowców z innych krajów oraz innych nauczycieli, studentów i doktorantów. W pierwszej kolejności odbyły się seminaria, podczas których wystąpili Dina Panyukova, doktorantka Kazachskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technicznego im. K.I. Satpayeva (Almaty, Kazachstan), która przebywała na stażu w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu; Jasmina Bunevska, docent Uniwersytetu im. Św. Klemensa z Ochrydy (Bitola, Północna Macedonia), która przyjechała na Wydział Transportu w ramach mobilności programu ERASMUS+.


Należy również zwrócić uwagę na wystąpienia na seminariach naukowych doktorantów Katedry Logistyki i Technologii Transportu i przedstawicieli branży przemysłowej. Seminaria te poprzedzają dalszą procedurę otwarcia przewodów doktorskich na Wydziale Transportu. W szczególności wysłuchano prezentacje doktorantów katedry Wojciecha Kamińskiego i Agathy Michty, a także magistrów Jerzego Kalwasa, Macieja Leszczyńskiego oraz Piotra Cybulko. Pomimo faktu, że każda prezentacja była poddana dość krytycznej , ale konstruktywnej dyskusji, wszystkie wystąpienia zostały pozytywnie ocenione.

 

Koło naukowe LOGISTICAD zdobywa kolejne laury...

W dniach 17-18 stycznia 2019 r. zespół studentów V semestru specjalności Logistyka Transportu, należących do koła SKNL LogistiCAD (Grzegorz Szmidt, Daniel Dawid, Dawid Maj, Iza Zientek, Oskar Sarna, Aleksander Skrobol, Dawid Gąsior, Piotr Orzech, Patryk Motylski i Kuba Mauer) uczestniczył w XI Dniach Transportu organizowanych przez Koło Naukowe Logistyki TILOG działające przy Politechnice Krakowskiej.W ramach konferencji część studentów wzięła aktywny udział przedstawiając prace naukowe pt. "Kierunki rozwoju integracji kolei z innymi środkami transportu na przykładzie subregionu centralnego województwa śląskiego" oraz "Wyzwania logistyki wobec globalnych trendów i oczekiwań klientów". Serdecznie gratulujemy!