Aktualności

Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Aleksandra Sładkowskiego

W dniu 10 lipca 2018 roku Rada Naukowa Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva (Bułgaria) podjęła decyzję o nadaniu stopnia Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Aleksandrowi Sładkowskiemu - Kierownikowi Katedry Logistyki i Technologii Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Tytuł Doktora Honoris Causa został przyznany w uznaniu wkładu w międzynarodowy rozwój nauki dotyczącej transportu i logistyki oraz wsparcia dla umiędzynarodowienia edukacji i wspierania badań i działań edukacyjnych studentów, doktorantów i młodych naukowców z Uniwersytetu w Ruse. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 2 sierpnia bieżącego roku. Prócz Prof. Aleksandra Sładkowskiego uczestniczyli w niej: przedstawiciele Władz Rektorskich Uniwersytetu w Ruse, członkowie Rady Naukowej, Pierwszy Sekretarz Ambasady Polskiej w Bułgarii Pan Jakub Flasiński, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych Prof. Bogusław Łazarz oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego Gaudeamus Igitur, podczas którego uczestnicy uroczystości w tradycyjnych togach przeszli z Rektoratu do w Centrum Konferencyjnego „Kanev Center” Uniwersytetu w Ruse. Następnie rozbrzmiały hymny narodowe Bułgarii i Polski, a po otwarciu posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu w Ruse przez Rektora Prof. Hristo Beloeva, laudację wygłosiła Prof. Juliana Popova - Prorektor ds. Polityki internacjonalizacji i komunikacji.

           

 Następnie Prof. Velizara Pencheva, Przewodnicząca Zebrania Ogólnego przeczytała biografie Prof. Sładkowskiego podkreślając zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych pomiędzy Polską a Bułgarią i w szczególności między naszymi uniwersytetami.Następnie Rektor Prof. Hristo Beloev wręczył Prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu dyplom, statuetkę z imieniem nowego Doktora Honoris Causa oraz medal Uniwersytetu w Ruse, a wszystko to odbyło się przy dźwiękach tradycyjnej prawosławnej pieśni Mnohaya leta. Dalej głos zabrał Prof. Aleksander Sładkowski dr h. c. mult., który przemawiał w czterech językach: polskim, bułgarskim, angielskim i rosyjskim. Wystąpili również gości uroczystości oraz koledzy Prof. Aleksandra Sładkowskiego, z którymi ten ma wieloletnią współpracę. Prof. Aleksander Sładkowski podziękował kierownictwu oraz kolegom z Uniwersytetu w Ruse za wysokie odznaczenie, ze swojej strony wręczył dla biblioteki trzy monografie wydane pod jego redaktorstwem w wydawnictwie Springer za ostatnie lata i na koniec dokonał wpisu w Księdze Uniwersytetu w Ruse.

 

Zmiana nazwy Katedry

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku decyzją Rady Wydziału nasza Katedra zmienia nazwę na Katedra Logistyki i Technologi Transportu.

 

Odwiedziny uczniów i nauczycieli Jastrzębia - Zdroju

Wydział Transportu gościł uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju im. Wojciecha Korfantego. Nasi goście są uczniami klas o profilu logistycznym.

Uczestniczyli w wykładach Pani dr inż. Marii Cieśli i dr. hab. inż. Piotra Nowakowskiego. W drugiej części odwiedzin mieli okazje zwiedzić laboratoria wydziałowe. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awans pracownika naszej Katedry

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 29-go stycznia nadała naszemu pracownikowi dr inż. Piotrowi Nowakowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Temat rozprawy habilitacyjnej wiązał się z zagadnieniami poprawy efektywności łańcucha logistyki zwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Serdecznie gratulujemy!

 

Egzamin inżynierski dla specjalności logistyka transportu

25-go stycznia odbył się egzamin dyplomowy inżynierski w naszej Katedrze. W sumie powitaliśmy 26 nowych inżynierów. Wszystkim Paniom i Panom, którzy uzyskali tytuł gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dla tych absolwentów, którzy planują dalsze studia na Wydziale Transportu zapraszamy do wyboru naszej specjalności na studiach stopnia drugiego.

  

 

 

 

 

 

 

Wizyta studentów naszej specjalności w Centrum Dystrybucji TESCO

11 stycznia 2018 r.  studenci drugiego stopnia studiów specjalności Logistyka Transportu wzięli udział w warsztatach logistycznych w Centrum Dystrybucji TESCO w Gliwicach. Plan warsztatów obejmował prezentację firmy TESCO, zwiedzanie Centrum Dystrybucji w Gliwicach, prezentację procesu planowania oraz część praktyczną warsztatów: tworzenie planów transportowych w programie ORTEC Route Scheduling.

   

 

Program mobilności kadry akademickiej

Już od początku semestru zimowego obecnego roku akademickiego pracownicy Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych aktywnie uczestniczyli w programie mobilności kadry akademickiej w ramach programu CIII-RS-1011-03-1718 Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST).
Pani dr inż. Maria Cieśla w dniach 8-17 października br. odbyła staż połączony z działalnością dydaktyczną w ramach CEEPUS 2017/2018 na  Wydziale Transportu i Logistyki, Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice w Republice Czeskiej. Tematem wykładów były strategie logistyczne oraz zagadnienia logistyki transportu. Jednocześnie dokonano wymiany doświadczeń naukowych oraz wizyty w ramach analizy procesów logistycznych w browarze Budweiser.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

IX Konferencja "Transport Problems" już za nami

IX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport Problems" i VI Sympozjum Młodych Naukowców, które odbywały się w dniach 26-30 czerwca już za nami. Konferencja zakończyła się dużym sukcesem ze względu na dużą liczbę uczestników - w sumie uczestniczyło ponad 120 osób z 21 krajów.

 
 
 
Liczba autorów publikacji w materiałach konferencyjnych wyniosła ponad 250 osób. Uczestnicy konferencji oprócz wymiany doświadczeń na sesjach naukowych mieli okazję brać udział w zwiedzaniu wielu interesujących obiektów. Zorganizowano wycieczki do fabryki Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oraz browaru Tychy. Dodatkowo mozna było zwiedzić Opactwo Cystersów w Sulejowie, a także nowoczesny budynek i salę koncertową Akademii Muzycznej w Katowicach.
Dziękując wszystkim uczestnikom konferencji już zapraszamy na udział w kolejnej w 2018 r.
 
 
 

Powstaje nowa Katedra...

Z dniem 1 września 2017 r. na wniosek Rady Wydziału w miejscu Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego zostaje  utworzona Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych. Dnia 1.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące akceptacji kandydata na kierownika katedry. Funkcję tę na kadencję obejmującą lata 2017-2021 będzie pełnił Pan profesor dr hab. Aleksander Sładkowski.

 

Zapraszamy na nasze specjalności:

Dla wszystkich studentów na Wydziale Transportu stojących przed wyborem specjalności proponujemy wybór jednej z tych:

1. Logistyka transportu (LT)

2. Transport przemysłowy (TP)

Dla studentów studiów inżynierskich nadchodzi czas wyboru specjalności. Zachęcamy do wyboru jednej z dwóch specjalności prowadzonych przez naszą Katedrę: Logistyka Transportu lub Transport Przemysłowy.
Studenci naszych specjalności mają możliwość poznania ciekawych i praktycznych przedmiotów, a zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w pracy zawodowej.

    Prezentacja Katedry przedstawiona na spotkaniu studenckim we wtorek (30.05.2017), jest do pobrania w formacie pdf - link.

Transport Przemysłowy koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznymi problemami w logistyce w różnych zakładach. Funkcjonowanie jakiegokolwiek zakładu przemysłowego jest niemożliwe bez transportu. W dużych zakładach, takich jak elektrownie, huty, kopalnie, jest on kluczowy dla osiągnięcia zakładanej wydajności zakładu, odpowiednio w produkcji energii elektrycznej, stali i innych metali, a także węgla lub rudy.

W zakładach produkcyjnych m in. zakładach branży motoryzacyjnej (np. fabrykach FIAT lub OPEL zlokalizowanych w naszym regionie) montowane pojazdy poruszają się na różnego rodzaju przenośnikach - to właśnie środki transportu przemysłowego. W zakładach takich jak centra logistyczne, magazyny lub supermarkety przemieszczanie materiałów lub towarów odbywa się za pomocą środków transportu wewnętrznego.


   Na specjalności Logistyka Transportu oferujemy uzyskanie wykształcenia potrzebnego w szeroko pojętej branży logistycznej. Absolwenci mogą znaleźć pracę w licznych firmach branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), a więc u dużych dostawców usług logistycznych, firmach kurierskich i w działach logistyki, od małego magazynu po duże firmy.

Na obu specjalościach oferujemy przygotowanie z zakresu projektowania środków transportu włącznie z wykorzystaniem systemów CAD (komputerowo wspomaganego projektowania), MES (obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji) i systemów informatycznych w logistyce TMS (systemów zarządzania transportem).

 

Warsztaty logistyczne w TESCO w Gliwicach

 
31 maja studenci SKNL LogistiCAD wzięli udział w warsztatach logistycznych w Centrum Dystrybucji TESCO w Gliwicach. Plan warsztatów obejmował prezentację firmy TESCO, zwiedzanie Centrum Dystrybucji w Gliwicach, prezentację procesu planowania oraz część praktyczną warsztatów: tworzenie planów transportowych w programie ORTEC Route Scheduling.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrony prac magisterskich

25 maja odbyły się obrony prac magisterskich dla studentów II stopnia studiów zaocznych. Ośmiu studentów uzyskało tytuł magistra - wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy zawodowej.
 

Kolejne sukcesy Studenckiego Koła Naukowego "LogistiCAD"

18-19 maja członkowie koła wzięli udział w dwóch konferencjach w roli finalistów. Pierwszą z nich była V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w Łodzi „Logistyka wobec współczesnych wyzwań” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN. Politechnikę Śląską reprezentował zespół: Mateusz Olejniczak i Angelika Mendakiewicz z referatem pt.” Analiza wykorzystania systemu car-sharing i jednoosobowych samochodów elektrycznych w transporcie miejskim”. Druga konferencja to VII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”, organizowane przez Koło Naukowe Logistyki SGGW wraz z Katedrą Logistyki WNE SGGW. Finalistami reprezentującymi Wydział Transportu Politechniki Śląskiej był Szymon Zuch i Klaudia Kuźniewska, prezentujący swój referat pt.” Charakterystyka wybranych technologii wspomagających innowacyjny transport”, który wkrótce zostanie opublikowany.
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nowa książka z logistyki - już jest !

Nowa książka pt. „Logistyka w łańcuchach dostaw – wybrane zagadnienia” jest uzupełnieniem obszernej literatury o praktyczne ujęcie problematyki zarządzania logistycznego.
Treść obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem, transportem i logistyką ujęte w programach studiów na kierunku transport i logistyka.
Książka jest przeznaczona dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach logistyka, transport lub zarządzanie, a także dla kilkudziesięciu szczegółowych specjalności, które prowadzone są na uczelniach państwowych i prywatnych.
Podręcznik ten przeznaczony jest również dla wykładowców i nauczycieli, realizujących swą działalność dydaktyczną w zakresie szeroko pojętej interdyscyplinarnej logistyki. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do polepszenia efektów w dydaktyce oraz zainspiruje do przygotowywania autorskich opracowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka poruszana w skrypcie dotyczy w zdecydowanej większości zagadnień występujących w relacji B2B (business to business), czyli tych pomiędzy firmami łańcucha dostaw, a w szczególności:

- logistyki zaopatrzenia w łańcuchach dostaw,
- procesów dystrybucji,
- transportu intermodalnego,
- systemów informatycznych wykorzystywanych w identyfikacji ładunków.
 

Książka jest dostępna w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej:

http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/;s,wyniki,k,nowosci