Badania i współpraca

   Badania


   Zakres prac badawczo rozwojowych realizowanych w Katedrze obejmuje projekty z zakresu logistyki i transportu wewnętrznego. Dodatkowe specjalistyczne ekspertyzy możliwe do zrealizowania w Katedrze dotyczą opracowania i budowy modeli numerycznych obiektów i analizy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).
   W laboratorium prowadzone są również badania sprzęgieł podatnych z wyznaczaniem ich charakterystyk oraz badania taśm przenośnikowych.

Do prac badawczych zrealizowanych w Katedrze zaliczają się m. in.:
•    technologia przeładunku i składowania kontenerów w terminalach,
•    uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Gliwice-Bytom,
•    kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania terenów przemysłowych,
•    badanie przyczyn pęknięć szyn w stykach spawanych na Łotewskich Kolejach,
•    analiza transportu kontenerowego pomiędzy Wschodem a Zachodem,
•    wykorzystanie transportu intermodalnego do połączeń transkontynentalnych,
•    badanie metod transportu wydobytego urobku dla kopalń Kazachstanu,
•    obliczenia wytrzymałości konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

 

Współpraca


Nasza Katedra współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. Dotyczy to działań w ramach wspólnie realizowanych projektów europejskich, wymiany studentów i uczestnictwa we wspólnych konferencjach.
Do najważniejszych partnerów, z którymi współpracuje nasza Katedra, można zaliczyć: